Integritetspolicy för Widala AB


 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Widala AB AB med org.nr.556890-6738 (”Widala”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.Vi vill att du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av Widala och vi behandlar den information som du lämnar till oss på ett ansvarsfullt sätt. I denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är:
Widala AB
Skiljevägen 33
SE-182 56 Danderyd, Sweden
Besöksadress: Brunnsgatan 6
Tel: +46 (0)8 36 26 16
Mail: info@widala.se

Hur och varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter när du köper en produkt, gör en förfrågning, registrering eller på annat sätt kontaktar eller träffar oss. Vi samlar också in uppgifter från tredje part om dig i egenskap av representant för din yrkesroll när vi bedömer att du kan ha ett intresse av vår verksamhet.

Vill du veta mer i detalj om hur Widala behandlar dina personuppgifter? Nedan kan du läsa mer om:

 • Varför vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
 • Vilken laglig grund enligt dataskyddsförordningen vi stödjer oss på för att kunna behandla dina personuppgifter
 • Hur länge vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka skyldigheter du har att tillhandahålla uppgifterna till oss och vad som händer om du inte gör det
 • Vilka som har tillgång till dina personuppgifter
 • Om vi delar dina personuppgifter utanför EU/EES samt varför vi i så fall gör det
 • Från vem vi inhämtar dina personuppgifter
 • Vilka rättigheter du har att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter

Intresseavvägningar

För vissa ändamål, när vi kommunicerar med dig i egenskap av din yrkesroll, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du vill ha detaljerad information om de intresseavvägningar som vi har gjort kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i andra stycket av denna policy.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Widala behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har en laglig grund för överföringen i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Det innebär att vi kan överföra personuppgifter till Privacy Shield-certifierade personuppgiftsbiträden i USA. Enligt ett beslut av Europeiska Kommissionen får personuppgifter överföras till mottagare i USA, under förutsättning att mottagaren är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får ansöka hos USAs handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy överensstämmer med den höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield. För mottagare som inte är Privacy Shield-certifierade kan vi överföra dina personuppgifter utanför EU/EES med stöd av standardiserade dataskyddsbestämmelser som har antagits av EU-kommissionen. Vi kan även överföra dina personuppgifter till ett land som EU-kommissionen har bedömt har en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter.
Om du vill ha detaljerad information om överföring utanför EU/EES kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i andra stycket av denna policy.

Rensning och uppdatering av databas

För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och vi gör:

 • Löpande rensningar och uppdaterar databasen.
 • Rensar bort e-post som ”studsar” samt uppdaterar register efter returer på postala utskick.
 • Vi har även en uppkoppling mot vår databasleverantör för att ha aktuell information.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter att t.ex. få tillgång till vilka uppgifter vi behandlar eller att få uppgifter raderade. Nedan beskriver vi dessa rättigheter i detalj. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i andra stycket av denna policy.

Återkalla ditt samtycke

Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke, t ex om du har samtyckt till att få marknadsföring från Widala under en längre tid, längre än vad som anges i den detaljerade beskrivningen, har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av det samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av Widala samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. En begäran görs genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i andra stycket av denna policy.

Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade samt kompletterade.

Du som får nyhetsbrev från Widala har möjlighet att redigera uppgifter, samt avsluta prenumerationen genom en länk i nyhetsbrevsutskicket.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
 • Om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre
 • När personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Widala omfattas av.

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt föreligger när:

 • Du motsätter dig uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta)
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning
 • Du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen, eller
 • Du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, t ex när du får ett nyhetsbrev. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (t.ex. utskick om produkter och tex. erbjudanden om event). Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att anmäla klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet), t.ex. om du vill överföra dina kontaktuppgifter till en tredje part. Rätten till dataportabilitet föreligger när:

 • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal, och
 • Behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Denna integritetspolicy fastställdes av Widala AB den 24 maj 2018.

Du som varit i kontakt med oss i din yrkesroll

Med yrkesroll avses alla inom vår bransch som skulle kunna vara intresserade av och ha nytta av våra produkter.

För att du ska kunna köpa en produkt av oss, få en offert eller kunna bli kontaktad av oss i annat affärssyfte krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. De uppgifter som är obligatoriska för det är bl.a. ditt namn, telefonnummer, mejladress, titel, fakturaadress och adress. Dessa uppgifter krävs för att du ska kunna genomföra ett köp hos oss.

Vid kontakt med oss i din yrkesroll behandlar vi dina personuppgifter för i huvudsak följande ändamål:

 • För att registrera och administrera eventuell order
 • För att kommunicera med dig inför ev. leverans, bl.a. för att skicka information till dig
 • För att skicka information och marknadsföring om produkter och event som vi tror att du kan vara intresserad av

När du har köpt någon av våra produkter  kommer vår kommunikation till dig bestå av:

 • En bekräftelse via e-post, sms eller post
 • Eventuell faktura via post eller e-post
 • Eventuell e-post med information samt nyhetsbrev och marknadsföring om våra produkter eller event som vi tror att du kan vara intresserad av
 • Nyhetsbrev om Widala:s verksamhet
 • E-post med marknadsundersökning om våra produkter

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Om du är yrkesverksam inom en viss bransch och Widala har produkter eller tjänster inom denna eller liknande bransch, så kommer vi spara dina uppgifter så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation. Vi genomför kontinuerligt rensningar för att hålla vår databas aktuell och om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter ändrats eller om du bytt arbetsgivare så kommer du raderas. Du kan även själv välja att när som helst avregistrera dig från marknadsföring eller kontakta oss för att bli raderad.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Widala. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern IT-leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. 

Nedan beskriver vi vilka vi delar dina personuppgifter med. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter.

 • Dina personuppgifter kommer att delas med leverantörer för att vi ska kunna administrera din order, t.ex. till de producenter som skickar produkter direkt till dig.
 • Vi kommer att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

Du som får marknadsföring om våra produkter som bedöms som relevanta för din yrkesroll.

Med yrkesroll avses tänkbara köpare av våra produkter inom Widalas bransch och produktområden.

Vi kontaktar dig i syfte att marknadsföra produkter, event eller annat  som vi på grund av din yrkesroll eller befattning tror att du kan vara intresserad av. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs den detaljerade beskrivningen om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, den lagliga grunden för behandlingen samt hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Widala. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern IT-leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Du är välkommen att kontakta oss om du vill få mer information om vilka parter som får tillgång till dina personuppgifter.